به گزارش ایپنا آذربایجان غربی:با توجه به ارسال کثیری از عکسهای مسابقه بین تیمهای شهرداری ارومیه و بانک سرمایه هیات داوران عکس هوادار والیبال پس از بررسی تمامی عکسهای ارسالی فقط سه عکس را حائز رتبه دانسته و به عنوان برنده عکس این بازی دانستند.
آقایان:
نیما نوری از ارومیه
مرتضی نوری از شوط
علی موسوی از ارومیه

شایان ذکر است برندگان بازی هفته اول با همراه داشتن کارت ملی برای دریافت جوایز ولوح یادبود خود ساعت ۱۶ در سالن غدیر حضور داشته باشند جوایز قبل از بازی شهرداری ارومیه و پارسه تهران اهدا خواهد شد.

هواداران تا پایان فصل می توانند در مسابقه عکس هوادار والیبال در تمامی بازیهای خانگی شهرداری ارومیه شرکت نمایند و هر هفته جوایز آنها از طرف هیات والیبال استان به برگزیدگانی که توسط کمیته داوری عکس هوادار والیبال اهدا خواهد شد.