به گزارش خبرگزاری ایپنا آذربایجان غربی:با معرفی اداره کل ورزش وجوانان استان آذربایجان غربی به فدراسیون ورزش های روستایی و بومی محلی سعید هاشمی به عنوا سرپرست جدید این هیئت منصوب شد.

عین الله شریف پور رئیس قبلی این هیئت از سمت خود استعفاء کرده بود.