به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان : با آموزشی راگبی درمسجدسلیمان ، موفق به ساماندهی معلمین ورزشی شدیم و برای اولین بار تعداد ۲۵ نفر از نخبگان ورزشی را اموزش داده ایم .
با مربیگری جناب آقای سروش کجباف رئیس کمیته راگبی استان خوزستان .

مسجد سلیمان

مسجد سلیمان

مسجدسلیمان

مسجد سلیمان

مسجدسلیمان

مسجدسلیمان

مسجدسلیمان

مسجدسلیمان

در شهرستان لالی هم به همینگونه بوده و در پایان موفق با تشکیل تیم رده های سنی لالی شدیم که این دوره با حضور ۳۰ نفر برگزار گردیده است .

لالی

لالی

لالی

لالی

لالی

لالی

لالی

لالی