36-4

تازه ترین اظهار نظر عباس جدیدی درباره عکس با مرحوم پورحیدری