به گزارش خبرگزاری ایپناواحدخوزستان:گزارش تصویری پنج شنبه تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ دومین روز بیست چهارمین جشنواره زیبای کشوری اسب اصیل عرب _خالص ایرانی و دهمین مسابقه ایکاهو جام زکریادرشهرستان شوشتر

اسب