31-9

سلطانی‌فر تندیس استقامت را به آرمیده اهدا می‌کند