31-7

مسعود سلطانی فر تصمیم دارد نخستین ابلاغ مشاورین ویژه حوزه وزارتخانه را برای دایی صادر کند