ملیکا طایی، مقام اول مسابقات شنا کرال سینه و پروانه را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: ملیکا طایی، مقام اول مسابقات شنا کرال سینه و پروانه، کلاس سوم ناحیه ۲ مسابقات شنا دانش
آموزان کرال سینه و پروانه را در تاریخ را ۲۵/۰۸/۹۶ بدست آوردند.

خبرنگار: زهرا نجفی