با حضور رئیس کمیته ملی المپیک

با حضور رئیس کمیته ملی المپیک