به حق مردم ما خود بهترین داور هستند

به حق مردم ما خود بهترین داور هستند