29-8

کفاشیان:به فیفا اعتراض کردیم اما کار خودشان را کردند!