به گزارش خبر گزاری ایپناواحدخوزستان:سجاد طوری کمک داور بین المللی خرمشهری جهت قضاوت در لیگ برتر حرفه ای به كشور اندونزی دعوت شد .
طوری بهمراه آقایان وحید کاظمی و بابک داوری از تاریخ ۹۶/۰۸/۱۴ الی ۹۶/۰۸/۲۴ در کشور اندونزی حضور خواهند داشت و سه مسابقه از لیگ برتر حرفه ای آن کشور را قضاوت خواهند نمود .