28-4

کی روش: در مورد جایگزین بیرانوند صحبت نمی کنم