به خبرگزاری ایپنا-خوزستان🔸توسط فدراسیون شمشیر بازی کشور علیرضا صالح بازیکن خوزستانی عضو تیم ملی جوانان جهت حضور در جام جهانی Aشمشیربازی اسلحه سابر کلاس
دعوت به عمل امد