سرپرست جدید هیأت تیراندازی باکمان خوزستان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: سرپرست جدید هیأت تیراندازی باکمان استان خوزستان انتخاب شد .
رضا رضایی به عنوان سرپرست جدید هیئت تیراندازی باکمان خوزستان منصوب شد.

خبرگزار: زهرا نجفی