به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان مستقر در محل در شوشتر:
بیست وچهارمین جشنواره کشوری زیبایی اسب اصیل عرب –خالص ایرانی
زمان :۱۵-۱۷ آذرماه
مکان : استان خوزستان ، شهرستان شوشتر جنب قلعه تاریحی سلاسل