به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد فارس، در ارزیابی انجام شده که از سوی دفتر امور بانوان و خانواده استانداری فارس برگزار شد، حوزه معاونت ورزش بانوان فارس در بین ادارات، سازمانها و نهادهای استان رتبه نخست را در سال ۹۵ به خود اختصاص داد.

در این جلسه از سوی هادی پژوهش جهرمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با اهداء لوح سپاس از مدیر کل ورزش و جوانان فارس و معاون ورزش بانوان استان تجلیل و قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد فارس، این آیین با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری، مدیر کل ورزش و جوانان فارس و مدیران سایر ادارات و نهادهای استان برگزار شد.