به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان :
این مرحله از مسابقات لیگ یک کشوری در روز یکشنبه ۱۹ اذر به پایان می رسد
پنج شنبه در دو تایم صبح و عصر برگزار شده است.
و نتایج دور پنجم:
تیم مدرسه پاییز اهواز با ۱۵ امتیاز به عنوان تیم برتر مسابقات تا این مرحله انتخاب گردیده است
و به ترتیب :
تیم ملی حفاری با ۱۴٫۵ امتیاز. در رتبه ی دوم
و دو تیم سایپای لارستان وخانه شطرنج اهواز با ۱۳٫۵ امتیاز در رتبه ی سوم مشترک تا اینجای کار قرار گرفته اند.