به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: هفته پنجم و ششم خردسالان و هفته دوم نونهالان در قالب ۱۶ تیم شرکت کننده با ۱۲ دیدار پیگیری شد که نتایج آن بدین شرح است :

هفته ۵ لیگ دسته یک خردسالان:

آکادمی تکواندو بارانی ۵……………..۵ آکادمی تکواندو کوهی
ایرانا دزفول۶…………………………..۴ نیشکر هفت تپه
دریانوردان خلیج فارس۹………….. ۱ هیات تکواندو ماهشهر
آینده سازان هفتگل۷………………. ۳ بهشت قرآن اهواز
یادواره استاد خوشنام…………………………. استراحت
داور نمونه : صفورا اردشیری

هفته ۶ لیگ دسته یک خردسالان :

ایرانا دزفول۸…………………….. ۲یادواره استاد خوشنام
دریانوردان خلیج فارس۷……………….. ۳ آکادمی تکواندو کوهی
آینده سازان هفتگل ۷…………………۳نیشکر هفت تپه
دبستان بهشت قرآن۶……………… ۴ هیات تکواندو ماهشهر

آکادمی تکواندو بارانی………………………………. استراحت
داور نمونه : سید سعیده حسینی

هفته دوم لیگ دسته یک نونهالان:

آینده سازان هفتگل۲…………………… ۸ ایرانا دزفول
یادواره استاد خوشنام ۱………………. ۹آکادمی تکواندو بدوی
هیات تکواندو ماهشهر ۲………………. ۸ آکادمی تکواندو کوهی
آکادمی تکواندو بارانی ____استراحت
داور نمونه :راضیه رضایی