به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد اهواز :هیئت هندبال شهرستان رامهرمز
برگزاری دوره داوری درجه سوم هندبال اقایان و بانوان (به صورت جداگانه )
استان خوزستان – شهرستان رامهرمز
ابراهیم ما نگشتی ۰۹۱۶۳۹۱۴۹۴۴
خانم ممبینی ۰۹۱۶۷۸۴۱۵۸۲