آیین افتتاح دو طرح ورزشی صالحین

آیین افتتاح دو طرح ورزشی صالحین