به گزارش خبرگزاری ایپنا ، رسانه آلمانی طرفدار مصرف ماری‌جوانا، در یکی از تبلیغاتش (بدون اجازه) از عکس بهداد سلیمی استفاده کرده است!

بهداد سلیمی گفت : نمی‌دانستم آن عکس برای تبلیغ ماده مخدر است! شکایت از آن رسانه آلمانی را باید کمیته ملی المپیک به عنوان مرجع ورزش ایران انجام دهد. اول اصلا نمی‌دانستم آن ماده سبز رنگ چه چیزی است و فکر می‌کردم در جهت حمایت از فضای سبز است!