به گزارش خبرگزاریایپنا، بر اساس اعلام دکتر غلامرضا نوروزی آرای صادره شورای صدور رای نادو که پس از طی مراحل دادرسی نهایی شده است، به این شرح است:

۱- محسن رمضانی (دوچرخه سواری): به دلیل مصرف مواد ممنوعه استانوزولول، منیل فنیدیت و کربونیک گنادو تروپین به مدت ۴ سال (از ۱۱ اردیبشهت ۹۵ تا ۱۰ اردیبهشت ۹۹) محروم شد.

۲-کسری باقرپور (دوچرخه سواری): به دلیل مصرف ماده ممنوعه هایژنامین، به توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم شد.

۳- فاطمه یوسفی(دوچرخه سواری): به دلیل مصرف ماده ممنوعه متاندینون به مدت ۴ سال (۱۴ شهریورماه ۹۵ لغایت ۱۳ شهریور۹۹) محروم شد.

۴-مهدی رستمی مقدم (دوومیدانی): به دلیل مصرف ماده ممنوعه استانوزولول و متاندینون به مدت چهار سال (۱۶ خردادماه ۹۵ لغایت ۱۵ خرداد ۹۹) محروم شد.

۵- امین لطف الهی(دوومیدانی): به دلیل مصرف ماده ممنوعه متاندینون، به مدت چهار سال (دوم تیرماه ۹۵ لغایت اول تیرماه ۹۹) محروم شد.

۶-حسن گروهی (جودو): به دلیل مصرف ماده ممنوعه تریامترن و هیدروکلروتیازید به مدت چهار سال (۱۶ خردادماه ۹۵ لغایت ۱۵ خرداد ۹۹) محروم شد.

۷-مسعود قوی بازو(جودو): به دلیل مصرف ماده ممنوعه متنولون به مدت چهار سال(۱۶ خردادماه ۹۵ لغایت ۱۵ خرداد ۹۹) محروم شد.

۸- امیر رضا محمدزاده(وزنه برداری): به دلیل مصرف ماده ممنوعه استانوزولول و کلومیفن به مدت چهار سال (۱۶ خردادماه ۹۵ لغایت ۱۵ خرداد ۹۹) محروم شد.

۹-محسن فکوری (فوتبال ساحلی): به دلیل مصرف ماده ممنوعه نور آندروستورون به مدت چهار سال (۱۶ مردادماه ۹۵ لغایت ۱۵ مردادماه۹۹) محروم شد.

۱۰- محمد پورعباس (مربی جودو): به مدت چهار سال ( ۲۹ اردیبهشت ۹۵ لغایت ۲۸ اردیبهشت۹۹) محروم شد.