به گزارش خبرگزاری ایپنا , صبح ديروز مأموران امنيتي در كميته ملی المپيك حضور يافتن و اقدام به جمع آوري اسناد و مدارك از برخی از دفاتر  كارمندان كميته نموده اند. تاکنون علت  این اقدام مشخص نشده است.