فردا ۲۰ شهریور ساعت ۱۳ نشست خبری سرمربی پرسپولیس
ساعت ۳۰: ۱۳ نشست خبری سرمربی الاهلی برگزار خواهد شد .