به گزارش خبرگزاری ایپنا : مدیر کل ورزش وجوانان استان خوزستان: گفت دربازدیدی که به همراه مهندس بابلی مدیرکل سازمان مستضعفان خوزستان ازمجموعه حجاب داشتم قراربراین شداین مجموعه بعدازسالهابه اداره کل ورزش وجوانان خوزستان واگذارشود
وی یادآورشداین مجموعه اختصاص بانوان است وبعدازبازسازی کامل این مجموعه بطوراختصاصی دراختیاربانوان اهوازی قرارخواهدگرفت وی افزود : درراه رشدوتوسعه ورزش استان گامهای بزرگی برداشته شده ودرصددیم ورزش استان رابه نقطه اوج بازگردانیم که این مهم باهدایت استاندارمحترم وهمراهی بزرگان ورزش استان شدنیست