به گزارش خبر گزاری ایپنا؛ناصرسالاری، حسین ساکی، حسین بغلانی، مرتضی اسدی، محسن حمیدی، مگنو باتیستا، آگوستو سزار، جاسم
کرار، محمد شادکام، فرید کریمی و لوسیانو پریرا.در ترکیب اصلی میباشند