70-1

آغاز رقابت تنیس بازان قمی در مسابقات جوانان کشور در بناب