اولین جلسه کمیته مسابقات فدراسیون هاکی در سال ۹۵ دیروز در دفتر فدراسیون هاکی برگزار گردید.
به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون هاکی، جلسه
کمیته مسابقات با حضور آقای بهرام شفیع ریاست فدراسیون و اعضای کمیته
مسابقات برگزار شد ، بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه برگزاری مسابقات صورت
گرفت و تقویم مسابقات فدراسیون در بخش آقایان و بانوان به تصویب رسید.