60

طرح استعدادیابی بدمینتون در دبستان های کردستان اجرا می شود