در روز نخست اين مسابقات عليرضا منصوري وزنه بردار دسته ۴۵ کيلوگرم تيم خوزستان موفق شد با وزنه ۶۱ کيلوگرم در حرکت يکضرب و ۸۰ کيلوگرم در حرکت دوضرب و مجموع ۱۴۱ کيلوگرم ۳ مدال طلاي اين دسته از مسابقات را بدست آورد. در ادامه اين رقابت ها فربد نقدي پور در دسته ۵۸ کيلوگرم در حرکت يکضرب وزنه ۶۹ کيلوگرم را بالاي سر برد و چهارم شد و در حرکت دوضرب با بالاي سر بردن وزنه ۹۰ کيلوگرمي، مدال برنز دوضرب و مجموع اين دسته از مسابقات را بدست آورد. مهدي خلجي ديگر وزنه بردار خوزستاني حاضر در اين مسابقات توانست در دسته ۶۹ کيلوگرم در حرکت يکضرب با بالاي سر بردن وزنه ۱۰۴ کيلوگرم و در حرکت دوضرب نيز با وزنه ۱۳۵ کيلوگرم و در مجموع با ۲۳۹ کيلوگرم هر ۳ مدال طلاي اين دسته از مسابقات را از آن خود کند و دومين مدال طلا تيم خوزستان را در اين مسابقات بدست آورد. سيد مجتبي موسويان وزنه بردار تيم خوزستان در دسته +۸۵ کيلوگرم در روز آخر اين رقابت ها به روي تخته رفت و توانست با وزنه ۱۱۸ کيلوگرم در حرکت يکضرب مقام سوم و وزنه ۱۴۲ کيلوگرم در حرکت دوضرب مقام سوم و در مجموع با ۲۶۰ کيلوگرم مقام دوم اين دسته از مسابقات را از آن خود کند و چهارمين مدال تيم خوزستان را بدست آورد تا در نهايت تمامي وزنه برداران تيم خوزستان در اين رقابت ها صاحب مدال شوند. در پايان اين مسابقات نيز تيم وزنه برداري استان خوزستان توانست با کسب ۳۰۷ امتياز به عنوان نايب قهرماني دست يابد و بر سکوي دوم مسابقات قهرماني نوجوانان کشور و آموزشگاه ها قرار بگيرد. در اين رقابت‌ها مهرزاد مهمدي هدايت تيم وزنه برداري خوزستان را بر عهده داشت