26-13

اعزام تیم ملی تنیس روی میز جانبازان به دو پاراتور جهانی