26-3

اولین مرحله اردوی بسکتبال با ویلچر جوانان زیر ۲۳ سال برگزار شد