به گزارش خبرگزاری ایپنا این مجمع با دستور جلسه بررسی عملکرد فدراسیون، قرائت گزارش بازرس و حسابرس، ارائه گزارش مالی و ارائه برنامه و تقویم ورزشی سال ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.

بیست و دومین مجمع عمومی عادی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین از ساعت چهارده روز چهارشنبه، ۲۲ فرودین به ریاست محمدرضا داورزنی، ریاست مجمع و سایر اعضا تشکیل می شود.