25-5

فرهنگی لرستانی مدال برنزمسابقات پرتاب نیزه جانبازان ومعلولان راكسب كرد