به گزارش خبرگزاری ایپنا در حالی که در خبرها آمده بود که جلسه امروز هیات مدیره ی استقلال در محل دفتر باشگاه برگزار می شود هنوز مشخص نیست که محل برگزاری جلسه کجاست .
برخی میگویند جلسه در دفتر توفیقی برگزار می شود و برخی از برگزاری جلسه در دفتر زمانی و حتی افتخاری خبر میدهند .
با این حال باید منظر ماند و دید که در نهایت این جلسه ی مهم کجا برگزار خواهد شد .