کارلوس کی روش امروز با حضور در زمین اصلی مرکز تیم های ملی از تمرین تیم نوجوانان زیر ۱۶ سال ایران بازدید به عمل آورد.

سرمربی تیم ملی فوتبال درباره روند تمرینات تیم نوجوانان و برنامه و اردوهای آتی این تیم با عباس چمنیان گفت و گو کرد.