کسب اولین مدال جهانی تاریخ والیبال جمهوری اسلامی ایران را به سرو قامتان تیم ملی و مردم قهرمان پرور ایران تبریک میگوییم .