محمد ارزنده، ملی پوش پرش طول
کشورمان گفت: از عملکرد خودم راضی نیستم و در واقع بعد از ماه‌ها تمرین و اردو نمی‌دانم
چرا در روز مسابقه اینگونه پرش کردم
.

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، وی پس از حذف از مسابقات المپیک اظهارداشت:
از عملکرد خودم راضی نیستم و در واقع بعد از ماه‌ها تمرین و اردو نمی‌دانم چرا در روز
مسابقه اینگونه پرش کردم. اصلا از عملکرد خودم راضی نیستم و شاید دلیل روانی داشت.
ارزنده ادامه داد: من در بدترین شرایط هم بهتر از این پرش می‌کنم و از نظر بدنی هم
شرایطم خوب بود ولی شاید از نظر روانی نتوانستم تمرکز کنم و انتظارات را بر آورده کنم
.
ملی پوش پرش طول ایران عنوان کرد: ماه‌ها تمرین کردم و ثمره تلاشم نباید در روز مسابقه
این باشد. خودم هم نمی‌دانم چه بگویم اصلا از خودم راضی نیستم
.