14-2

دعوت از ۳۰ ورزشکار به اردوی تیم ملی دو و میدانی