مجید کیهانی، رئیس فدراسیون دوومیدانی گفت: ارزنده در تمرینات خوب ظاهر
شده بود اما در روز مسابقه نتوانست انتظارات را برآورده کند.


به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، رئیس فدراسیون دوومیدانی در مورد عملکرد محمد
ارزنده اظهارداشت: نتیجه او رضایت بخش نبود چون ارزنده در تمرینات خوب ظاهر شده بود
ولی در روز مسابقه نتوانست انتظارات را بر آورده کند.
وی در ادامه گفت: به هر حال پتانسیل و توان دوومیدانی ما همین است. فدراسیون در این
تمام تلاشش را کرد تا نمایندگان کشورمان در این رشته بتوانند با حداکثر آمادگی راهی
المپیک شوند ولی المپیک میدانی است که نمی توان هیچ چیزی را پیش بینی کرد.
رئیس فدراسیون دوومیدانی در خصوص عملکرد احسان حدادی گفت: احسان به رغم آسیب دیگی که
داشت با تمام توان دیسک پرتاب کرد؛ او بزرگ دوومیدانی کاران است و تمام تلاشش را کرد
تا با آسیب دیگی بتواند بار دیگر افتخار آفرینی کند و همین زحمات و تلاشهای وی در تمرینات
و مسابقات ستودنی است
.

کیهانی در خصوص زور آوند نیز اظهارداشت: او هم زحمت زیادی کشید و تلاشهایش
در مسابقه امروز ستودنی است به هر حال دوومیدانی شرایط خاص خودش را دارد و در برخی
رشته‌ها همین که سهمیه گرفتیم یک موفقیت است ولی برای روی سکوی المپیک رفتن باید بیشتر
تلاش و سرمایه گذاری کنیم
.