به گزارش خبرگزاری ایپنا متن اطلاعیه به شرح زیر میباشد :

به اطلاع كليه مالكين و توليدكنندگان اسب تروبرد ميرسانيم :
به منظور حضور جناب اقاي دكتر ژان پيِر دُروبه (Jean Pierre Deroubaix)
( كارشناس بين المللي معرفي شده از سوی فدراسيون جهاني (IFHA) )
در گردهمايي بزرگ مالكين جلسه دوشنبه مورخ ١٥ آبان به تاريخ ٢٥ آبان روز پنج شنبه تغيير پيدا كرد .

زمان و مكان جلسه متعاقبا از طريق فدراسيون سواركاري اطلاع رساني خواهد شد .