27-9

انتقاد یکی از سرشناس‌ترین کاپیتان‌های استقلال از منصوریان!