44-3

حیدری در دفاع از عباس جدیدی به مجری مشهور تلویزیون تاخت