36-7

مظلومی:قهر نبودم،رحمتی وظیفه شاگردی‌اش را انجام داد