37-4

مظلومی:قهر نبودم،رحمتی وظیفه شاگردی‌اش را انجام داد