علی پروین:
? از برخورد خانواده پورحیدری با عباس جدیدی درس گرفتم.
? پسر پورحیدری یک جمله به جدیدی بیان کرد و گفت شرایط شما را درک می‌کنم و می‌دانم از درگذشت پدرم ناراحت هستید.