41-4

هیات مدیره استقلال احتمالا تا یک هفته آینده دچار تغییراتی می شود.