21-6

آخرین تمرین سوریه در مالزی پیش از دیدار تدارکاتی با سنگاپور