به گزارش خبرگزاری ایپنا ، در هر سه ماه دی، بهمن و اسفند برای تیم ملی فوتبال ایران اردپیش بینی کرده اند در حالی که خبر داده شده بود تنها اردوی تیم ملی برای بازی با قطر و چین در فروردین ۹۶ همین اردوی ۱۰ روزه امارات است که قرار است در دی ماه برگزار شود که اینگونه نبوده و  کارلوس کی روش علاوه بر ۱۰ روز در دی ماه دو مینی کمپ ۳ روزه در بهمن و اردوی ۱۰روزه در اسفند پیش بینی کرده و خواهان برگذاری آنهاست که باید دید چه خواهد شد.